Local organizing committee

  • d7e6fdef39038f729ed15f2777a98ae5.png
    Local Organizing Committee

    Chairperson: Jianjun Zhao
    Vice-Chairperson: Yi Liu
    Members: Chao Lu, Min Liu, Qingguo Pang, Feng Wu,Jiabing Hu, Fei Wang,Yanli Liu,Haiwang Zhong,Haitao Hu,Xinke Wu,Qingqiu Zhang, Chunli Wang, Yingjie Ma